Súťaž so zasielaním fotografií výrobkov


Snímka obrazovky 2015-08-13 o 10.31.01

Informácie o ochrane osobných údajov Pravidlá súťaže „Súťaž so zasielaním fotografii“
Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Slovenská cukráreň, SNP 81, 040 11 Košice, IČO: 46 225 595zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sr, vložka 32443/V(ďalej „usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva avyužíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

 • priezvisko, meno alebo pseudonym
 • e-mailová adresa účastníka
 • facebook – ID*
  · korešpondenčná adresa a telefónne číslo na doručenie výhry (týka sa iba

výhercu súťaže).

Osobné údaje súťažiacich budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry výhercom súťaže. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže súťažiaci svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@slovenskacukraren.sk alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa, ktoré sú zverejnené na:

www.facebook.sk/slovenskacukraren

* Facebook ID je číselný kód, ktorý je pridelený každému používateľovi sociálnej siete Facebook a slúži k jeho

jednoznačnej identifikácii.

4.12.5. Informácie o ochrane osobných údajov: Súťaž so zaslaním fotografii Dátum aktualizácie: August 2015

 

Pravidlá súťaže „Súťaž so zasielaním fotografii“

 1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Suťaž so zasielaním fotografii výrobkov“ (ďalej len „súťaž“) je:

Spoločnosť Slovenská cukráreň, SNP 81, 040 11 Košice, IČO: 2023304052 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sr, vložka 32443/V (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Slovenská cukráreň“)
Spoločnosť Slovenská cukráreň je výrobná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje cukrárenskú výrobu.

 

 1. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 13.08.2015 (9:30:00) – 31.09.2015 (17:00:00) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti Slovenská cukráreň na Facebooku do súťaže „Súťaž so zasielaním fotografie výrobkov“ (ďalej len „súťaž“), a to prostredníctvom pridania fotografie výrobkov spolu s pokladničným bločkom na adresu info@slovenskacukraren.sk

Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť každý deň aj viackrát, vždy s inou fotografiou. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x.

Žiadna súťažná fotografia nesmie:

 1. a) byť v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 2. b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;
 3. c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;
 4. d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
 5. e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať na nemravné konanie;
 6. f) obsahovať prvky alebo časti, na ktoré si uplatňujú práva tretie osoby, predovšetkým autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, práva na priemyselné vlastníctvo, ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu, a iné práva na duševné vlastníctvo;
 7. g) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno spoločnosti Slovenská cukráreň.

Rozhodnutie o tom, či súťažná fotografia spĺňa podmienky tohto odseku, je výhradne na spoločnosti Slovenská cukráreň

Účastník súťaže sa zaväzuje pridávať iba také fotografie, ktorých je autorom alebo na ktoré má od autora a všetkých osôb na fotografiách zachytených súhlas so zverejnením a použitím v rámci súťaže. V prípade porušenia tejto povinnosti je súťažiaci povinný usporiadateľovi nahradiť vzniknutú škodu.

Spoločnosť Slovenská cukráreň nebude preverovať či je účastník súťaže tvorcom fotografie. Za prípadné porušenie práv tretích osôb nesie zodpovednosť výlučne účastník súťaže.

Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

 1. Výhry v súťaži

Účastník súťaže, ktorý pridá fotografiu cukrárskeho výrobku Slovenská cukráreň spolu s pokladničným dokladom a zašle ho na adresu info@slovenskacukraren.sk, bude zaradený do losovania o nasledovné výhry:

10 x 100€ poukážka na nákup zo stránky www.outletpredeti.sk (ďalej len „výhra“).

 1. Spôsob výberu výhercov

Súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 3 týchto pravidiel budú zaradení do žrebovania. Určenie výhercov prebehne žrebovaním bez prítomnosti verejnosti a za zachovania princípu náhodného výberu po skončení času konania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz.

 1. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom komentára na Facebooku a spätnou odpoveďou na mailovú adresu s požiadavkou o zaslanie kontaktných údajov vrátane korešpondenčnej adresy a telefónneho čísla za účelom doručenia výhry hesla, ktoré nahlási pri nákupe. Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 10 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 2 dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhry vsúťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom, za účelom doručenia výhry. Spoločnosť Slovenská cukráreň nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.

 1. Vylúčenie z účasti v súťaži

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.

Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti vsúťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

 1. a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
 2. b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
 3. c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby.

Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, stráca nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

 1. Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

 1. Vylúčenie zodpovednosti za škody

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

 1. Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.

Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti Slovenská cukráreň, ako správcovi stránky spoločnosti Slovenská cukráreň na sociálnej sieti Facebook.

Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akékoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@slovenskacukraren.sk a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.facebook.com/slovenskacukraren a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Košiciach, dňa 13.08.2015

Impressum

Spoločnosť Slovenská cukráreň, SNP 81, 040 11 Košice, IČO: 2023304052 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sr, vložka 32443/V

IČO: 46 225 595,
DIČ: 2023304052, IČ-DPH: SK2023304052,
Štatutárny orgán – spoločník – Slovenská cukráreň s.r.o.

<div id=”fb-root”></div><script>(function(d, s, id) {  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  if (d.getElementById(id)) return;  js = d.createElement(s); js.id = id;  js.src = “//connect.facebook.net/sk_SK/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3″;  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script><div class=”fb-post” data-href=”https://www.facebook.com/slovenskacukraren/posts/1479774385655624:0″ data-width=”500″><div class=”fb-xfbml-parse-ignore”><blockquote cite=”https://www.facebook.com/slovenskacukraren/posts/1479774385655624:0″><p>POZOR s&#xfa;&#x165;a&#x17e;  o pouk&#xe1;&#x17e;ku v hodnote 100&#x20ac; na n&#xe1;kup detsk&#xe9;ho oble&#x10d;enia na str&#xe1;nke www.outletpredeti.skZa&#x161;lite n&#xe1;m mailom…</p>Posted by <a href=”https://www.facebook.com/slovenskacukraren”>Slovenská cukráreň</a> on&nbsp;<a href=”https://www.facebook.com/slovenskacukraren/posts/1479774385655624:0″>13. august 2015</a></blockquote></div></div>